Karuzela wiadomości

Menu

Wiadomości

Regulamin Przedszkola Adaptacja Procedura przyprowadzania Do pobrania Statut Przedszkola

Strefa Rodzica

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

IM . JANUSZA KORCZAKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 


1. Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu, w godzinach od 6:00 do 17:00.

2. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 8:00 i odbierać do godziny 17:00.

3. Do Przedszkola dziecko przyprowadza i odbiera Rodzic/Prawny Opiekun lub osoba upoważniona

    do odbioru, nie będąca pod wpływem alkoholu, której dane osobowe umieszczone są w karcie

    dziecka.

4. Dłuższa przerwa w uczęszczaniu dziecka do Przedszkola może wystąpić z ważnych powodów w

    porozumieniu z Dyrektorem placówki.

5. W przypadku zauważenia przez Rodziców objawów choroby należy bezwzględnie zostawić

    dziecko w domu, aby zapobiec ewentualnemu zarażeniu innych dzieci.

6. O chorobie dziecka należy powiadomić personel Przedszkola.

7. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną Rodzice/Prawni Opiekunowie

    zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

8. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka z widocznymi objawami chorobowymi nie

    będącymi skutkiem alergii lub choroby przewlekłej.

9. Rodzice/Prawni Opiekunowie powinni poinformować nauczyciela o stałych chorobach, alergiach,

    lub innych problemach dziecka (nie tylko zdrowotnych). Alergie pokarmowe, wziewne należy

    zgłaszać wyłącznie pisemnie dołączając zaświadczenie lekarskie. Pozwoli to na otoczenie dziecka

    właściwą opieką.

10. W Przedszkolu nie mogą być stosowane żadne zabiegi związane z podawaniem leków.

11. Przedszkole w ramach opłaty miesięcznej w miesiącach od września do czerwca zapewnia zajęcia:

     * taneczne,

     * rytmiczne,

     * teatralne,

     * gimnastyke ogólnorozwojową z elementami korekcyjnej,

     * język angielski,

     * terapię logopedyczną,

     * dogoterpaię.

12. Obowiązki Przedszkola wobec Rodziców/Prawnych Opiekunów:

    * zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz     

      podcza zajęć poza terenem placówki,

   * Podejmowanie wszelkich działań w celu zapewnienia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa

      zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,

   * udzielanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka,

   * udzielanie porad i wskazówek w rozwijaniu specjalnych uzdolnień dziecka,

   * udzielanie porad i wskazówek w rozpoznaniu przyczyn trudności w nauce i problemów

     wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy (pedagog, psycholog),

   * umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców.

13. Obowiązki Rodziców/Prawnych Opiekunów wobec Przedszkola:

  * poświęcanie czasu i uwagi  swojemu dziecku oraz Przedszkolu, w celu wzmacniania działań

    dydaktyczno - wychowawczych,

  * współpraca z nauczycielami, w celu ujednolicenia oddizływań wychowawczych,

  *zaangażowanie się na zasadzie partnerstwa w działania podejmowane przez Przedszkole, wyrażanie

    i przekazywanie spostrzeżeń i wniosków nauczycielowi i dyrektorowi,

  * zapoznawanie się na bieżąco z informacjami o życiu Przedszkola podawanymi na tablicach

    ogłoszeń, w e-mailach i poprzez stały kontakt osobisty z nauczycielem grupy,

  * czynny udział w zebraniach ogólnych, grupowych, warsztatach, uroczystościach przedszkolnych,

  * zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno - wychowawczej i zadaniami wynikającymi

     z programu wychowania przedszkolnego/podstawy programowej,

  * zapoznanie się ze Statutem Przedszkola,

  * aktualizacja danych dotyczących dziecka, tzn. adres zamieszkania, telefon kontaktowy, zmiana

     miejsca zatrudnienia Rodziców/Prawnych Opiekunów, stan zdrowia,

  * regularne, terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.

14. Dyrektor ma prawo skreslić dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola z powodu:

  * systematycznego zalegania z odpłatnością za Przedszkole,

  * systematycznego spóźniania się z odpłatnością za Przedszkole,

  * nieobecności dziecka ponad dwa tygodnie i nie zgłoszenie tego faktu do Przedszkola,

  * nieprzestrzegania przez Rodziców/Prawnych Opiekunów niniejszego Regulaminu i Statutu

     Przedszkola,

 * niemożliwości ujednolicenia oddziaływań wychowawczych spowodowanych postawą 

    Rodziców/Prawnych Opiekunów.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka
    ul. Wojciecha Kossaka 15
    83-004 Pruszcz Gdański
  • (58) 692-13-56

Galeria zdjęć