Karuzela wiadomości

Menu

Wiadomości

Regulamin Przedszkola Adaptacja Procedura przyprowadzania Do pobrania Statut Przedszkola

Strefa Rodzica

Procedura przyprowadzania

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązująca

w Publicznym Przedszkolu im. Janusza Korczaka

w Pruszczu Gdańskim

 

 

 Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 

 

I PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

 

 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez Rodziców /Opiekunów lub przez inne osoby upoważnione na piśmie. Osoby upoważnione powinny ukończyć minimum 16 rok życia. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

 

 1. Rodzice/Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego przez osobę upoważnioną.

 

 1. Rodzice/Opiekun/Osoba upoważniona osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej.

 

 1. W godzinach od 6.00 do 7.00 Rodzice/Opiekunowie/Osoby upoważnione przyprowadzają dziecko do „sali zbiorczej”. Około 7.00 dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny Rodzice/Opiekunowie/Osoby upoważnione przyprowadzają dzieci do sali danej grupy.

 

 1. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od Rodziców/Opiekunów/Osób upoważnionych zobowiązani są zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

 

 1. Rodzice/Opiekunowie/Osoby upoważnione zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe, czyste i ubrane adekwatnie do panujących warunków atmosferycznych.

 

 1. Wydanie dziecka Rodzicom/Opiekunom/Osobom upoważnionym nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez tę osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania wskazanej przez Rodziców/Opiekunów/Osób upoważnionych osoby.

 2. W przypadku telefonicznej prośby Rodzica/Opiekuna/ o wydanie dziecka osobie dotychczas nieupoważnionej pisemnie nauczyciel zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do Rodzica/Opiekuna i potwierdzić wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

 3. Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych Rodziców/Opiekunów/Osób upoważnionych do odbioru dziecka.

 

 1. Odbiór dziecka następuje w danej grupie do godziny 16.00 (w zależności od grafiku pracy nauczycieli), a od godz. 16.00 do 17.00 z sali zbiorczej. (do 16.30 podział na piętro i parter).

 

 1. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy Rodzice/Opiekunowie/Osoby upoważnione dotarły na miejsce pobytu grupy.

 

 1. Życzenie Rodziców/Opiekunów dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z Rodziców/Opiekunów/ musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

 

II POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB

ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI

 

 

      1.Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.

 

 1. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola do godziny 17.00 (sytuacje losowe) Rodzice/Opiekunowie/Osoby upoważnione zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji.

 

 1. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola do godziny 17.00 nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania Rodziców/Opiekunów o zaistniałej sytuacji. Gdy nie ma kontaktu z Rodzicami/Opiekunami/ Osobami upoważnionymi pod wskazanymi numerami telefonów nauczyciel oczekuje w placówce 1 godzinę.

 

 1. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez Rodziców/Opiekunów/Osoby upoważnione nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola, który ma obowiązek zawiadomić Policyjną Izbą Dziecka.

 

 1. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej.

 

 1. Przedszkole może odmówić wydania wychowanka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub jest agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy, nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim Rodzicem/Opiekunem/Osobą upoważnioną. O zaistniałym fakcie bezzwłocznie powiadamiany zostaje dyrektor placówki. 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka
  ul. Wojciecha Kossaka 15
  83-004 Pruszcz Gdański
 • (58) 692-13-56

Galeria zdjęć