Karuzela wiadomości

Menu

Wiadomości

Regulamin Przedszkola Adaptacja Procedura przyprowadzania Do pobrania Statut Przedszkola

Strefa Rodzica

Statut Przedszkola

 

STATUT

PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO

 

im. Janusza Korczaka

 

W PRUSZCZU GDAŃSKIM

 

 

               

 

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 

 1. Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim  jest  przedszkolem  publicznym.
 1. Siedziba przedszkola znajduje się w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Żwirki i Wigury 8.
 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Agnieszka Kucwaj-Janisz
 3. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.
 4. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka w Pruszczu Gdańskim.
 5. Przedszkole używa pieczęci:

 

                                                         PRZEDSZKOLE  PUBLICZNE

                                               im. Janusza Korczaka  w Pruszczu Gdańskim

                                                                  ul. Żwirki i Wigury 8

                                                  NIP: 593 226 82 29  Regon: 221740250

 

§ 2

 

Przedszkole działa na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U.2004/256/2572).

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. 2006/97/674).

3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy ( Dz.U. 1998/21/94 z póź.zm.).

4. Ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U.2004/49/463).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów 

    publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół  (Dz.U. 2001/61/624, z póź. zm.).  

6. Rozporządzenia MENiS  z dnia  26 lutego 2002 r. w sprawie  podstawy programowej

    wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

    ( Dz.U. 2002/51/458 z póź. zm.).

8. Konwencji Praw Dziecka (Dz.U. 1991/120/526).

9. Rozporządzenia MEN i S z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania

    i organizacji  pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

    szkołach  i  placówkach (Dz.U. 2003/11/114).

10.Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

    organizowania nauki religii  w szkołach publicznych, przedszkolach

    (Dz.U.1992/36/155) i rozporządzenia MEN z dnia 30 czerwca 1999 r.                        

    (Dz.U. 1999/67/753).

11.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. 

    w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły

    i placówki  krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001/135/1516).

12.Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie  sposobu  prowadzenia

     przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,   

     działalności wychowawczej i opiekuńczej  oraz rodzajów tej dokumentacji              

     (Dz.U. 2002/23/225).

13.Rozporządzenia o rekrutacji dzieci z dnia 20 lutego 2004 r, w sprawie warunków           

     i trybu przyjmowania uczniów, przechodzenia z jednych szkół do drugich,                   

     do przedszkola, do oddziału przedszkolnego  przy szkole (Dz.U. 2004/26/232).

14.Rozporządzenia MENiS z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku

     szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania

     i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz.U. 2004/25/220).

15.Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa                         

     i higieny w  publicznych  i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2002/6/69).

16.Niniejszy statut stanowiący Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 3/2008         

     z  dnia 20 czerwca 2008 r.

 

§ 3

 

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora.

3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.00 do 17.00, w dni robocze od poniedziałku

    do piątku.

4. Czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin dziennie, w tym 5 godzin przeznaczonych

    na realizację podstawy programowej w godzinach od 8.00 – 13.00.

 

§ 4

 

1. Działalność przedszkola  finansowana jest przez:

 1. Gminę Miejską Pruszcz Gdański,
 2. rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

§ 5

 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji

    podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MENiS.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony                         

    na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie           

    z bieżącą uchwałą Rady Miasta Pruszcz Gdański.

3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty stałej,   

    o której mowa w § 5 pkt 2.

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

    Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala

    dyrektor przedszkola.

5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa         

    za każdy dzień nieobecności.

6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, w dwóch ustalonych

    terminach w ciągu miesiąca.

7. Szczegółową organizację dnia pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia,

    ustalany przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną                  

    z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy (m.in. odpowiednia liczba

   dzieci w oddziale) oraz oczekiwań  rodziców (prawnych opiekunów).

8. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.

9. Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania ,o którym mowa w § 5

    pkt 8 określają odrębne przepisy.

10. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć w zajęciach

      dodatkowych (zajęcia muzyczne, język obcy) i inne.

11. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają         

      w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru

      rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców.

12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, jest dostosowany do możliwości

      rozwojowych dzieci.

13. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki                  

      po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

14. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 

 

 1. CELE  I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA

 

§ 6

 

1. Celem przedszkola jest stwarzanie warunków do wspomagania i ukierunkowywania

    indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i

    możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym            

    i przyrodniczym.

2. Głównym zadaniem przedszkola jest opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem

    i prawidłowym rozwojem dzieci, wszechstronne ich wychowywanie i przygotowanie

    do szkoły oraz pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji

    i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości

    szkolnej.

 

§ 7

 

 1. REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA

 

1. Zadania przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju 

    dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go             

    do nauki w szkole realizowane są poprzez:

 1. udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
 • kierowanie dziecka na badania psychologiczne i pedagogiczne na wniosek

nauczyciela lub rodzica i za zgodą rodziców,

 • prowadzenie przez nauczycieli i specjalistów obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznawania ewentualnych nieprawidłowości rozwojowych dziecka,
 • planowanie i organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem z uwzględnieniem

i respektowaniem zaleceń specjalistów,

 • dokumentowanie prowadzonych obserwacji pedagogicznych oddzielnie dla każdego dziecka w celu stawiania właściwej diagnozy i organizowania działań kompensacyjno wyrównawczych,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

      Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu może przebiegać w formie:

 • zajęć specjalistycznych (np. logopedycznych),
 • porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 • zajęć edukacyjnych dla rodziców.
 1. umożliwienie dzieciom z wadami postawy udziału w zajęciach z gimnastyki

korekcyjno - kompensacyjnej, prowadzonej przez osobę posiadającą kwalifikacje          do ich prowadzenia.

 1. umożliwianie dzieciom udziału zgodnie z wyznaniem w zajęciach religii, prowadzonych przez nauczyciela posiadającego aktualne skierowanie od biskupa:
 • temat zajęć religii zapisuje się w dzienniku zajęć przedszkola,
 • w pomieszczeniach przedszkolnych może być powieszony krzyż.
 1. tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka przez:
 • organizowanie procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

dostosowanego do indywidualnych możliwości rozwojowych dziecka,

 • zapewnienie opieki wychowawczej, pełnego bezpieczeństwa, ochrony i poczucia

godności osobistej,

 • organizowanie procesu wychowawczo dydaktycznego w oparciu o podstawę programową i programy autorskie,
 • wykorzystanie w pracy wychowawczodydaktycznej innowacji i eksperymentów,

wyzwalających u dzieci poczucie podmiotowości oraz spontanicznej aktywności,

 • stosowanie form pracy otwartej umożliwiającej dzieciom wybór miejsca i rodzaj

aktywności.

 1. współdziałanie z rodziną w formie pomocy w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole, pełnienie funkcji doradczej i wspierającej wobec rodziny:
 • udzielanie rzetelnych informacji o postępach dziecka oraz ujednolicanie oddziaływań wychowawczych w celu niwelowania trudności i deficytów rozwojowych,
 • umożliwianie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola w celu integracji środowiska rodzinnego i wychowawczego opartego na pełnej znajomości

i akceptacji tego, co dzieje się w placówce,

 • dobieranie metod nauczania i treści programowych zgodnie z oczekiwaniami rodziców  i pozwalających na pełne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki        w szkole,
 • umożliwianie rodzicom korzystania ze specjalistycznej pomocy psychologiczno

pedagogicznej.

 1. opracowanie planu rozwoju placówki, koncepcji pracy przedszkola,
 2. dostosowanie czasu trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dziećmi do ich

możliwości rozwojowych, który powinien wynosić od 15 do 30 minut.

 

§ 8

 

  1. OPIEKI NAD DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do

    wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych 

    z    uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

    a)   zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu

          oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola i podczas zajęć dodatkowych,

    b)   podczas zajęć dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada prowadzący,

          dzieci są przejmowane od nauczyciela grupy i bezpośrednio po zajęciach do niego

          odprowadzane,

 1. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym,
 2. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż.,
 3. współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną .

2. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad jedna grupą (liczącą 25 osób)

    sprawują trzy osoby dorosłe.

3. W czasie wycieczek krajoznawczych przedszkole zapewnia opiekuna dla grupy 10

    osobowej.

4. Opiekę nad wychowankami w drodze do przedszkola i z powrotem do domu  

    zapewniają  rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione (na

    piśmie), zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, pod warunkiem ukończenia przez nie

      16 roku życia.

5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien przekraczać 9 godzin dziennie.

6. Za zgodą rodziców przedszkole ubezpiecza dzieci od następstw nieszczęśliwych

    wypadków w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

7. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy

    wychowawczej  i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie

    lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 1. ORGANY   PRZEDSZKOLA

 

§ 9

 1. Organami przedszkola są:
 1. Dyrektor Administracyjny przedszkola,
 2. Dyrektor Dydaktyczny przedszkola,
 3. Rada Pedagogiczna.

§ 10

 

KOMPETENCJE  DYREKTORA  PRZEDSZKOLA

 

 1. Dyrektor Administracyjny jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w

    przedszkolu nauczycieli i  pracowników administracji i obsługi.

      2. Do zadań Dyrektora Administracyjnego należy:

 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • opracowanie planu rozwoju placówki wspólnie z Dyrektorem Dydaktycznym i Radą Pedagogiczną,
 • dysponowanie środkami określonymi przez Gminę Miejską w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną,
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z  przepisami Kodeksu Pracy, BHP i PPOŻ,
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnoarchiwalnej i finansowej zgodnie

     z obowiązującymi przepisami.

      3.  Do zadań Dyrektora Dydaktycznego należy:

    -     kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

    -     opracowanie planu rozwoju placówki wspólnie z Dyrektorem Administracyjnym i

          Radą  Pedagogiczną,

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego, odpowiedzialność za poziom wychowawczo dydaktyczny przedszkola,
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny pracy według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
 • przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

    -    wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych                       z przepisami  

         prawa i powiadamianie o tym stosownych organów, 

    -    właściwe  prowadzenie  i  przechowywanie  dokumentacji przebiegu nauczania,

        działalności wychowawczej  i opiekuńczej.

4.     W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Administracyjny oraz Dyrektor Dydaktyczny  

        przedszkola współdziałają z Radą Pedagogiczną i rodzicami.

 

 

§ 11

 

 1.   RADY  PEDAGOGICZNEJ

 

 1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, w której skład wchodzą wszyscy

      nauczyciele  zatrudnieni w placówce. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest 

      dyrektor. Rada   Pedagogiczna funkcjonuje według zasad wynikających z ustawy

      oraz według ustalonego   Regulaminu swojej działalności.

2. Kompetencje Rady Pedagogicznej:

 • przygotowanie projektu statutu przedszkola,
 • opracowanie planu rozwoju placówki,
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i programów autorskich,
 • ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli,
 • zatwierdzanie koncepcji pracy.

3. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 • organizację pracy placówki,
 • projekt planu finansowego przedszkola,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczodydaktycznych i opiekuńczych,
 • przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego.

4. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem uchwałodawczym i opiniującym w

    zakresie  statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania

    i  opieki.

5. Rada Pedagogiczna zbiera się na zebraniach zgodnie z ustalonym harmonogramem.

6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności

    co najmniej połowy liczby jej członków.

7. Obrady Rady Pedagogicznej objęte są tajemnicą, nauczyciele zobowiązani są  do nie -                    

    ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu.

8. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu

    sprawującego  nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady

    Pedagogicznej, organu  prowadzącego przedszkole, na wniosek co najmniej 1/3

    członków Rady Pedagogicznej.

9. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, po

   jego  zakończeniu oraz w miarę bieżących potrzeb.

10.Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz

     zawiadamia  o terminie i porządku zebrania.

11.W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym

     przedstawiciele organu prowadzącego i nadzorującego przedszkole oraz osoby

     zaproszone.

12.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 

 1.   ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA

 

§ 12

 

1. Przedszkole organizuje swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb

    i możliwości  rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym

    środowiskiem, odpowiadając na oczekiwania dzieci i rodziców.

2. Podstawową jednostką przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku

    z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

4. W  szczególnych  przypadkach  liczba  statutowa  może  być  zwiększona.

 

§ 13

 

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o program

    wychowania przedszkolnego wybrany przez nauczyciela z zestawu programów

    wychowania w przedszkolu oraz programów autorskich, zatwierdzonych przez Radę

    Pedagogiczną  do realizacji w placówce na dany rok szkolny.

2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są w systemie oddziałowym.

3. Czas trwania zajęć dydaktycznych uzależniony jest od wieku dziecka, jego

    zainteresowań  i możliwości rozwojowych.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć

    umuzykalniających,  nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych,

    powinien być dostosowany  do możliwości rozwojowych dzieci.

5. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza

    systemem oddziałowym.

6. Przedszkole dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości

    psychofizycznych dzieci.

 

§ 14

 

  1. Przedszkole jest pięciooddziałowe.
  2. Oddziały liczą do 25 dzieci.

 

§ 15

 

1. Podstawą organizacji pracy przedszkola w danym roku szkolnym jest arkusz

    organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ

    prowadzący.

2. Arkusz, o którym mowa w ust. 1 określa szczegółowo czas pracy poszczególnych

    oddziałów, liczbę pracowników przedszkola łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

    ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

    prowadzący  przedszkole.

3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez

    dyrektora  przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad

    ochrony zdrowia  i higieny pracy.

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono

    opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia,

    z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

§ 16

 

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez

    rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez  

    rodziców na piśmie.

2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer i serię dowodu osobistego osoby

    wskazanej przez rodziców.

3. Dziecko może być odebrane doraźnie przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem

    dokumentu tożsamości.

4. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6.00 do godz. 8.00.

5. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby

    posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było

    zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.

6. Dzieci z przedszkola należy odebrać do godz. 17.00.

7. W przypadku powtarzającego się nieodbierania dziecka do godz. 17.00, Przedszkole

    ustala rozwiązanie problemu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

 

§ 17

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.

2. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 125

3. Przedszkole jest czynne 5 dni w tygodniu. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11  

    godzin (6.00-17.00), który jest ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora 

    przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej

    wychowania  przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

4. Dniami wolnymi od pracy z dziećmi są dni ustawowo wolne od pracy.

5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

 • 5  sale dydaktycznych, w których odbywają się zajęcia poszczególnych grup wiekowych, wyposażenie sal dostosowane jest do wieku dziecka,
 • gabinet terapeutyczny, w którym odbywają się zajęcia terapeutyczne dzieci z orzeczeniami,
 • gabinet logopedyczny, w którym odbywa się terapia logopedyczna dzieci z wadami wymowy,
 • pomieszczenia administracyjnogospodarcze,
 • kuchnię,
 • szatnię dla dzieci.

6. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego

    z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.

7. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy   

    pobyt dzieci w ogrodzie.

 

§ 18

 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkola w oparciu o zasadę

    powszechnej dostępności.

2. Rekrutacja dzieci do przedszkola rozpoczyna się 1 marca każdego roku i trwa                                

    do 15  kwietnia.

3. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest Karta Zgłoszenia, natomiast po

    przyjęciu do przedszkola zawierana jest Umowa o Świadczenia Usług (wymagana   

    Uchwałą Rady Miasta, dotyczącą odpłatności za korzystanie z usług przedszkola) –

    podpisana przez  dyrektora przedszkola i rodziców.

4. Rekrutacji do przedszkola dokonuje dyrektor przedszkola.

5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci z miasta Pruszcz Gdański w wieku od 3 do 6

    lat,  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które ukończyły 2,5 roku po

    uzyskaniu zgody organu prowadzącego:

 • dzieci sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
 • dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
 • matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin zastępczych,
 • dzieci już uczęszczające do przedszkola,
 • dzieci z Gminy Pruszcz Gdański na podstawie porozumienia międzygminnego,

      w miarę posiadanych miejsc,

 • rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola.

6. W ciągu roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc, przyjęć dzieci dokonuje

    dyrektor  przedszkola w porozumieniu z nauczycielami poszczególnych grup.

 

§ 19

 

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu

    dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

 • zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch miesięcy,

a w przypadku dziecka sześcioletniego podjęcia decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

 • nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu

      do przedszkola,

 • jeśli dziecko swoim zachowaniem wyraźnie zagraża bezpieczeństwu innych dzieci,
 • nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

§ 20

 

1. W sprawie zasad organizacji żywienia i wnoszenia odpłatności za pobyt dzieci

    w przedszkolu realizowana jest Uchwała  Rady Miasta Pruszcz Gdański

    w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z miejskiego

    przedszkola publicznego.

2. Pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni pracownicy pedagogiczni, administracyjni

    i obsługowi mają prawo do korzystania z posiłków.

 

 1.   WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA

 

§ 21

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 2,5 roku życia do 6 lat.

2. Dziecko w wieku powyżej 5 lat, któremu odroczono realizacje obowiązku szkolnego,

    może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku

    kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku

    szkolnego wydaje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii 

    poradni psychologiczno - pedagogicznej.

3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,

    a w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczo - dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • poszanowania własności,
 • opieki i ochrony,
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji jego osoby.

4. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 • dbania o porządek otoczenia, higienę osobistą,
 • przestrzegania umów zawartych z wychowawcą i w grupie z dziećmi,
 • aktywnego uczestniczenia w zajęciach,
 • odnoszenia się z szacunkiem do nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
 • zgłaszania wszelkich dolegliwości nauczycielom lub innym pracownikom przedszkola.

5. Przedszkole organizuje różne formy wspomagania dziecka uzdolnionego:

- praca w kółkach zainteresowań,

- udział dzieci w uroczystościach przedszkolnych,

- udział dzieci w konkursach i olimpiadach o zasięgu lokalnym i wojewódzkim,

- opracowuje i wdraża programy pracy z dzieckiem zdolnym,

- wykorzystuje w pracy z dziećmi ich propozycje rozwiązań zadań edukacyjnych.

6. Przedszkole organizuje różne formy pomocy dziecku z trudnościami:

- zajęcia specjalistyczne, zgodnie z potrzebami dzieci (zajęcia terapeutyczne dla

  dzieci z wadami wymowy, zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej dla dzieci             

  z wadami postawy),

- zajęcia wyrównawcze,

- prowadzi terapię pedagogiczną.

7. U dzieci o innych potrzebach edukacyjnych prowadzona jest indywidualna diagnoza

    ich poziomu rozwoju.

 

 

 

 

 

 

 1.   RODZICE

 

§ 22

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie niniejszego statutu,
 • przyprowadzanie i odbieranie swojego dziecka w godzinach pracy przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • wykazywanie zainteresowania postępami dziecka w procesie wychowawczo

      dydaktycznym, uczestniczenie w zebraniach rodziców, utrzymywanie stałego

      kontaktu z nauczycielem lub dyrektorem w celu uzyskania aktualnych informacji

      o dziecku,

 • troszczenie się o zdrowie, higienę i estetyczny wygląd dziecka,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego

    oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego

    rozwoju.

3. Rodzice mają prawo:

 • decydować o liczbie godzin pobytu dziecka w przedszkolu,
 • zapoznać się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu rozwoju przedszkola

      i planów pracy w danym oddziale,

 • uzyskiwać na bieżąco rzetelną informację na temat rozwoju swojego dziecka,
 • uzyskiwać porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych i edukacyjnych oraz o doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wyrażać opinię i przekazywać nauczycielowi oraz dyrektorowi wnioski z obserwacji pracy przedszkola,
 • znać jadłospis na dany dzień,
 • proponować rodzaj zajęć dodatkowych.

4. Formy współdziałania przedszkola z rodzicami:

 • zebrania ogólne o charakterze informacyjnym (2 razy do roku),
 • spotkania grupowe z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji   na tematy wychowawcze organizowane w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli,
 • spotkania integracyjne,
 • konsultacje lub rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem

      i logopedą w razie potrzeb,

 • zajęcia otwarte,
 • warsztaty,
 • konkursy rodzinne,
 • konkursy dla rodziców,
 • kąciki informacyjne dla rodziców,
 • udział rodziców w życiu przedszkola – włączanie się w organizowanie imprez przedszkolnych zgodnie z opracowanym kalendarzem imprez, pomoc nauczycielkom

      w opiece nad dziećmi na wycieczkach, spacerach, praca na rzecz przedszkola.

 

 1.    NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA

 

§ 23

 

NAUCZYCIELE

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy

    z dziećmi w wieku przedszkolnym.

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi prace dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą

    zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej

    pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 • planowanie i prowadzenie pracy wychowawczodydaktycznej w powierzonym oddziale zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności  za jej jakość,
 • wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie   i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
 • stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu

      w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, uzyskanie

      pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce krajoznawczo-

      turystycznej,

 • realizacja treści programowych związanych z poznawaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i poza nim, ze szczególnym uwzględnieniem elementarnych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach

      i wyrabiania nawyków przyczyniających się do ochrony zdrowia,

 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dziecka,
 • współpraca ze specjalistami świadczącymi fachową pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną itp.,
 • codzienne przygotowanie się do pracy z dziećmi,
 • planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
 • współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach nauczania i wychowania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania         i  rozwoju w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                    i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
 • czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
 • realizacja wszystkich innych zadań organizacyjnowychowawczych zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

 

 

§ 24

 

 1.   ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELI

 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowowaczo - dydaktycznej 

   wskazane jest aby nauczyciele opiekowali się danym oddziałem przez cały okres    

   uczęszczania dzieci  do przedszkola.

3. Nauczyciele otaczają indywidualna opieką każdego ze swoich wychowanków

   i  utrzymują  kontakt z ich rodzicami w celu:

 • zapoznania rodziców z programem wychowania przedszkolnego realizowanego           w danym oddziale i udzielania informacji dotyczących dziecka , jego zachowania          i  rozwoju,
 • informowania rodziców o planowanej i prowadzonej pracy wychowawczodydaktycznej oraz odpowiedzialności za jej jakość.

4. Nauczyciele współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

    pedagogiczną i zdrowotną w następujących formach:

 • spotkania z psychologiem: porady dla rodziców, prelekcje, wskazówki do pracy                dla nauczycieli, obserwacje zachowań dzieci w obecności nauczyciela, czasem dyrektora,
 • badania logopedyczne, przesiewowe na początku roku szkolnego i wytypowanie dzieci do leczenia wad wymowy w poradni,
 • opieka pediatryczna i pielęgniarska świadczona przez lekarzy rodzinnych i pierwszego kontaktu,
 • innych płatnych i bezpłatnych badań na życzenie rodziców oraz z inicjatywy

Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 

§ 25

 

 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i

    metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych 

    placówek i instytucji   naukowo-oświatowych.

 

§ 26

 

 1.   OBOWIĄZKÓW  PRACOWNIKÓW

ADMINISTRACYJNO – OBSŁUGOWYCH

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

2. Podstawowym zadaniem pracowników, o których mowa w ust.1 jest zapewnienie

    sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego

    otoczenia w ładzie i czystości.

3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki

    i wychowania dzieci.

4. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
 2.  
 1.   POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 27

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej : dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

§ 28

 

Niniejszy statut jest zatwierdzany uchwałą Rady Pedagogicznej.

 

§ 29

 

Statut niniejszy został nadany przez Organ Prowadzący – Agnieszkę Kucwaj-Janisz

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Publiczne im. Janusza Korczaka
  ul. Wojciecha Kossaka 15
  83-004 Pruszcz Gdański
 • (58) 692-13-56

Galeria zdjęć